Εκπαίδευση στη Συστημική
Ψυχολογική Αξιολόγηση

Εκπαίδευση στη Συστημική
Ψυχολογική Αξιολόγηση
2018-09-04T23:13:54+00:00

Ψυχολογικά Τεστ και Διάγνωση

Δείτε τα ψυχολογικά τεστ μέσα από μια συστημική οπτική.

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχολόγους που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στη χορήγηση και βαθμολόγηση ψυχολογικών δοκιμασιών (τεστ), για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της ψυχικής λειτουργικότητας εφήβων και ενηλίκων. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία έτη και οι συναντήσεις γίνονται κάθε δεκαπέντε μέρες για δύο ώρες. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται εδώ συνοπτικά. Αναλυτικό πρόγραμμα με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για κάθε έτος παρέχεται στους ειδικευόμενους από τον εκπαιδευτή στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

Έτος Ι

Εισαγωγικό διαγνωστικό σεμινάριο: Εκπαίδευση στη χορήγηση και

βαθμολόγηση των διαγνωστικών δοκιμασιών

Στόχος

Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη χορήγηση και βαθμολόγηση των δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται ως δοκιμαστικά εργαλεία για την αξιολόγηση της προσωπικότητας των ενηλίκων. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης αναλύονται ανώνυμα πρωτόκολλα θεραπευόμενων του Εργαστηρίου. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία οργάνωσης των αποτελεσμάτων, με στόχο τη σύνταξη της ψυχολογικής αναφοράς. Εκτός από τις δοκιμασίες που αναφέρονται παρακάτω, συνεργάτες του Εργαστηρίου αναλύουν σε βάθος και άλλες διαγνωστικές τεχνικές στις οποίες έχουν ειδικευτεί στα πλαίσια ειδικών σεμιναρίων.

Δοκιμασίες

D.S.M – Διαγνωστικές Κατηγορίες
Thematic Apperception Test (TAT)
Rorschach
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
Sentence Completion
Γενεόγραμμα
H-T-P (House Tree Person)
Πρώιμες Αναμνήσεις

Έτος ΙΙ

Διεξαγωγή Ψυχολογικής Αξιολόγησης: Χορήγηση, Βαθμολόγηση Αποτελεσμάτων
και Σύνταξη Ψυχολογικής Αναφοράς

Στόχος

Κύριος στόχος στο δεύτερο έτος ειδίκευσης στη διάγνωση είναι η εμπλοκή των ειδικευόμενων σε όλες τις φάσεις της διάγνωσης, ώστε να δοκιμάσουν στην πράξη τις θεωρητικές και βιωματικές γνώσεις που έχουν αποκομίσει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Χορηγούν τις δοκιμασίες, αναλύουν τα αποτελέσματα στα πλαίσια της ομάδας, και συντάσσουν την ψυχολογική αναφορά με την εποπτεία των εκπαιδευτών.

Έτος ΙΙΙ

Εποπτεία στη διάγνωση

Στόχος

Κύριος στόχος στο τρίτο έτος είναι να παρέχεται εποπτεία τόσο στους ειδικευόμενους που έχουν ολοκληρώσει τα δύο προηγούμενα έτη ειδίκευσης όσο και σε επαγγελματίες που έχουν ήδη ειδικευτεί στα πλαίσια αυτού ή άλλου προγράμματος (αποφασίζεται ανά περίπτωση). Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν και συζητούν στα πλαίσια της ομάδας τα ευρήματα και τις ερμηνείες των ψυχολογικών τους αξιολογήσεων.

Σεμινάρια βραχείας διαρκείας

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ειδίκευσης στη διάγνωση οργανώνονται σεμινάρια βραχεία διαρκείας που αφορούν τις ακόλουθες ενότητες:

Ι. Αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων – Τεστ νοημοσύνης (Ελληνικό WISC III, WIPPSI, WAIS, Bender κ.α.).

ΙΙ. Αξιολόγηση προσωπικότητας-ψυχοκοινωνικής λειτουργίας.

Έχετε απορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ