Εισαγωγικό Πρόγραμμα σε
Βασικές Έννοιες Ψυχολογίας

Εισαγωγικό Πρόγραμμα σε
Βασικές Έννοιες Ψυχολογίας
2021-10-01T14:06:47+00:00

Θεωρητικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Καλύψτε βασικές προπτυχιακές γνώσεις ψυχολογίας μέσα από το θεωρητικό πρόγραμμα των 150 ωρών

Αναλυτικός Οδηγός Σπουδών

Η  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η Συστημική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μια επιστημονικά κατοχυρωμένη θεραπευτική προσέγγιση με εφαρμογή σε μεγάλο εύρος προβλημάτων. Έχει παράδοση πολλών δεκαετιών τόσο  στη Δύση όσο και στον ελληνικό χώρο. Ο συστημικός τρόπος σκέψης προσφέρει ένα ευέλικτο, ευρύ και ενοποιητικό πλαίσιο, το οποίο  διευκολύνει την  οργάνωση της πολυπλοκότητας που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί του χώρου της ψυχικής υγείας και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ τους. Το διετές Εισαγωγικό Πρόγραμμα σε Βασικές Έννοιες Ψυχολογίας προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τις θεωρητικές και πρακτικές βάσεις που θα του επιτρέψουν να γνωρίσει την Επιστήμη της Ψυχολογίας και θα τον βοηθήσουν να τις αναπτύξει μέσα από το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστdημική Συμβουλευτική.

ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το διετές Εισαγωγικό Πρόγραμμα σε Βασικές Έννοιες Ψυχολογίας απευθύνεται σε δύο κατηγορίες:

1) Κάτοχους γενικού πτυχίου που χρειάζονται extra θεωρητική κατάρτιση προκειμένου να πιστοποιηθούν από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική. Στη περίπτωση  αυτή απαιτείται υποχρεωτικά η πλήρης συμμετοχή τους εκπαιδευόμενου σε όλες τις ώρες του προγράμματος.

2) Ευρύ Κοινό

Αφορά ανθρώπους που ενδιαφέρονται να έχουν μία πρώτη επαφή με την Επιστήμη της Ψυχολογίας. Το Εισαγωγικό Πρόγραμμα σε Βασικές Έννοιες Ψυχολογίας μπορεί να παρακολουθηθεί τόσο συνολικά όσο και σεμιναριακά, με την παρακολούθηση δηλαδή της κάθε θεματικής ενότητας ξεχωριστά.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται κατά περίπτωση από την εκπαιδευτική επιτροπή, κρίνοντας και τα υπόλοιπα προσόντα, ενώ οι υποψήφιοι αξιολογούνται και μέσω συνέντευξης.

Η  εκπαιδευτική επιτροπή του Εργαστηρίου, αποτελούμενη από  όλους τους εκπαιδευτές  του  προγράμματος  οφείλει  να  ενημερώνει  τον/την  κάθε  εκπαιδευόμενο/η ξεχωριστά για τις προοπτικές επαγγελματικής του/της κατοχύρωσης και εξέλιξης στο χώρο της  ψυχοθεραπείας, σύμφωνα  με  τις ισχύουσες νομικές διατάξεις  και τους  κανόνες των επαγγελματικών  συλλόγων  και  ψυχοθεραπευτικών  εταιρειών.  Οφείλει, επίσης, να  τον/την ενημερώνει για τα κριτήρια αξιολόγησης και τους όρους του προγράμματος στα πλαίσια του Εργαστηρίου  (βλ. παρακάτω).

Όσοι γίνονται δεκτοί στο  πρόγραμμα  οφείλουν να προσκομίζουν βιογραφικό τους σημείωμα και αντίγραφα των πτυχίων τους, τα οποία θα κρατούνται στον ατομικό τους φάκελο μαζί με τις εργασίες τους και τις αξιολογήσεις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής (βλ. πιο κάτω).

II. ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο (2) ακαδημαϊκά χρόνια. Το κάθε ακαδημαϊκό έτος απαρτίζεται από 10 ακαδημαϊκούς μήνες και οι συναντήσεις είναι μηνιαίες , διάρκειας πέντε (5) ωρών έκαστη.

1ο Έτος :

1.Εισαγωγή στη Ψυχολογία (35 ώρες)

Το αυτό μάθημα θα προσπαθήσει να απαντήσει σε  βασικά ερωτήματα πάνω στα ακόλουθα θέματα:

– Ανάπτυξη
– Μάθηση
– Αντίληψη
– Μνήμη
– Σκέψη
– Γλώσσα
– Κίνητρα
– Συναισθήματα
– Προσωπικότητα
– Κοινωνική αλληλεπίδραση
–  Θεωρίες μάθησης

2.Αναπτυξιακή Ψυχολογία (25ώρες)

– Ανάπτυξη
– Προγεννητική ανάπτυξη και τοκετός
– Βρεφική ηλικία (σωματική, κινητική ανάπτυξη, η ανάπτυξη των αισθήσεων, η γνωστική ανάπτυξη γλώσσα, κοινωνική ανάπτυξη, ατομικές διαφορές)
– Προσχολική ηλικία (σωματική, νοητική ανάπτυξη, η ανάπτυξη της γλώσσας, κοινωνική ανάπτυξη)
– Σωματική και γνωστική ανάπτυξη στην εφηβεία
– Κοινωνική ανάπτυξη και προσωπικότητα στην εφηβική ηλικία
– Θέματα φύλου στην εφηβεία

3.Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία (10 ώρες)

– Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
– Θεωρίες μάθησης και επεξεργασίας των πληροφοριών
– Διαφορετικότητα και ιδιαιτερότητες των μαθητών
– Κίνητρα και μάθηση
– Δημιουργία αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος

2ος έτος

1.Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 1 (10 ώρες)

– Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα
– Βασικές έννοιες στην έρευνα
– Στατιστικοί δείκτες και κλίμακες μέτρησης
– Μέθοδοι συλλογής δεδομένων: Κλίμακες και Ψυχομετρικά εργαλεία
– Αξιοπιστία μετρήσεων

2.Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 2- (Συγγραφή επιστημονικής έρευνας) (10 ώρες)

– Εγκυρότητα μετρήσεων
– Δειγματοληψία
– Μέθοδοι έρευνας
– Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας
– Δεοντολογία έρευνας
– πώς διαβάζω ένα άρθρο,  (ΑPA κλπ)

3.Κοινωνική Ψυχολογία 1 (10 ώρες)

– Η ιστορία της Κοινωνικής Ψυχολογίας
– Στάσεις: Ατομικές και κοινωνικές προσεγγίσεις
– Στερεότυπα και προκαταλήψεις
– Κοινωνική επιρροή: Συμμόρφωση και υπακοή
– Ομαδική συμπεριφορά
– Ο εαυτός
– Η έννοια της ταυτότητας

4.Κοινωνική Ψυχολογία 2 (10 ώρες)

– Οι μέθοδοι της Κοινωνικής Ψυχολογίας
– Η κατασκευή του κοινωνικού κόσμου
– Κοινωνική Αντίληψη
– Προσδοκίες
– Στερεότυπα
– Το συναίσθημα στην Κοινωνική ψυχολογία
– Επικοινωνία και κοινωνική διάδραση

5.Θεωρίες προσωπικότητας (20 ώρες)

-Ψυχολογικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας
– Κεντρικές θεωρίες της προσωπικότητας
– Ψυχαναλυτικές θεωρίες
– Φαινομενολογικές θεωρίες
– Συμπεριφορικές και γνωστικές προσεγγίσεις
– Κοινωνικογνωστική θεωρία
– Διαμάχη για το ρόλο γονιδίου-περιβάλλοντος

6.Κλινική Ψυχολογία (10 ώρες)

– Βασικές έννοιες της Κλινικής Ψυχολογίας
– Προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών
– Ο ρόλος κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών- Νομικά ζητήματα στην αντιμετώπιση ατόμων με ψυχικές διαταραχές

7. Νευροψυχολογία (10 ώρες)

– Κατανόηση της λειτουργικής νευροανατομίας του ανθρώπινου εγκεφάλου
– Μηχανισμοί που εμπλέκονται στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες.
–  Βιολογικές βάσεις συμπεριφοράς

Οι  τομείς  αυτοί  περιγράφονται  συνοπτικά  παρακάτω  για  κάθε  έτος  ξεχωριστά. Αναλυτικό πρόγραμμα με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για κάθε έτος παρέχεται στους ειδικευόμενους  από  τους  εκπαιδευτές  τους στην  αρχή κάθε ακαδημαϊκής  χρονιάς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Προϋπόθεση για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του διετούς εισαγωγικού προγράμματος είναι η συνεπής παρακολούθηση όλων των ενοτήτων, η επιτυχής συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις καθώς και η παράδοση όλων των γραπτών εργασιών.

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Εργαστήριο διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα και την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή   και   υποστήριξη   όλων   των   εκπαιδευτικών   προγραμμάτων   που   προσφέρει. Κατάλληλοι σεμιναριακοί χώροι, αίθουσες με μονόδρομους καθρέφτες, οπτικοακουστικά μέσα για μαγνητοσκόπηση και παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένων συνεδριών.

Το  Εργαστήριο  προσφέρει ακόμα  τη  δυνατότητα  ηλεκτρονικής πρόσβασης εκπαιδευόμενων και προσωπικού σε έγκυρα διεθνή περιοδικά συστημικής και οικογενειακής θεραπείας. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας του, δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης της σειράς «Κειμένων  Εργασίας»  (ISSN)  σε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  για  θέματα  συστημικής επιστημολογίας και θεραπείας.

Έχετε απορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ