Προστασία Προσ. Δεδομένων

Προστασία Προσ. Δεδομένων2020-04-30T16:31:05+00:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Αφορά σε όσους παρέχονται οι υπηρεσίες μας δωρεάν ή με αμοιβή)

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.

 1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Το Εργαστήριό μας επεξεργάζεται (λαμβάνει από εσάς, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

α) Στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και λοιπά δημογραφικά στοιχεία) και επικοινωνίας (τηλέφωνο σταθερό και κινητό, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

β) Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ), όπου απαιτούνται για την έκδοση φορολογικών παραστατικών.

γ) Δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διάρκεια θεραπευτικών/συμβουλευτικών συνεδριών από τους θεραπευτές ή τους εκπαιδευόμενους θεραπευτές πιθανά συμπεριλαμβανομένων ηχογραφήσεων ή και μαγνητοσκοπήσεων.

 1. Ποιος είναι ο σκοπός και η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Το Εργαστήριο επεξεργάζεται όλα τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται το Εργαστήριο περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Οι σκοποί που το Εργαστήριο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι:

α) Ο προγραμματισμός και η διενέργεια των ατομικών, οικογενειακών, ομαδικών συνεδριών.

β) Η μελέτη οικογενειακού ιστορικού για τη διάγνωση/αξιολόγηση και το θεραπευτικό /συμβουλευτικό σχεδιασμό

γ) Εκπαιδευτικοί/εποπτικοί, επιστημονικοί ερευνητικοί σκοποί.

δ) Η ενημέρωσή σας για τα νέα του Εργαστηρίου, τα διαρκή προγράμματά του, τις εκδηλώσεις του και για νέες υπηρεσίες που παρέχουμε

ε) Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών και η τήρηση αρχείου πληρωμών

στ) Μόνο για τους αποφοίτους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου (πιστοποιημένους συστημικούς συμβούλους/ψυχοθεραπευτές), η κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση εργασίας, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τηλεφώνου) προς κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά συστημικό θεραπευτή/σύμβουλο για θεραπεία/συμβουλευτική, κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Εργαστήριο.

Νομική βάση για τους ανωτέρω σκοπούς αποτελούν:

α) Η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για την εκτίμηση και εμβάθυνση της θεραπευτικής διαδικασίας, αλλά και η μεταξύ μας σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς.

β) Η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας για την έκδοση νόμιμου παραστατικού.

γ) Η συγκατάθεση που παρέχετε, προκειμένου να λαμβάνετε από το Εργαστήριο ενημερώσεις για υπηρεσίες, προσφορές, κλπ.

δ) Η συγκατάθεση που παρέχετε, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς

ε) Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας, όσο και του Εργαστηρίου 

στ) Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς διενεργεί κατά περίπτωση και μόνο μετά από σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων παρακολουθήσεις μέσω μονόδρομου καθρέφτη, μαγνητοφωνήσεις ή/και βιντεοσκοπήσεις ατομικών/οικογενειακών/ομαδικών συνεδριών. Το υλικό των μαγνητοσκοπήσεων ή και βιντεοσκοπήσεων χρησιμοποιείται αποκλειστικά εντός του Εργαστηρίου. Τυχόν χρήση του υλικού εκτός εργαστηρίου γίνεται μόνο μετά από πλήρη ανωνυμοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτό με τεχνικά μέσα που διαθέτει το ίδιο το Εργαστήριο. Επίσης, όπου απαιτείται το Εργαστήριο μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή ατόμου/ων σε ατομικές, οικογενειακές ή ομαδικές συνεδρίες μέσω τηλεδιάσκεψης.

ζ) Η συγκατάθεση που παρέχουν ως απόφοιτοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου για την κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνσης εργασίας, ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τηλεφώνου) προς κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά συστημικο θεραπευτή/σύμβουλο για θεραπεία/συμβουλευτική, κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Εργαστήριο. Ισχύει μόνο για πιστοποιημένους συστημικούς συμβούλους/ψυχοθεραπευτές.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε εντός του Εργαστηρίου για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας.

Με το παρόν αποδέχεστε ότι το Εργαστήριο μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους (αρμόδιες δικαστικές αρχές), όταν το ζητούν ή σε περιπτώσεις που συντρέχει κίνδυνος της ζωής (ασφάλεια) των υποκειμένων των δεδομένων.

Με το παρόν, αποδέχεστε ότι το Εργαστήριο κοινοποιεί, επίσης, -όταν απαιτείται- (μόνο τα απαραίτητα φορολογικά/ασφαλιστικά) δεδομένα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, σε επιστημονικούς συλλόγους για τις ανάγκες επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο χώρο της ψυχικής υγείας, κατόπιν αιτήματος των ειδικευόμενων, καθώς επίσης και στη συνεργαζόμενη με το Εργαστήριο ασφαλιστική εταιρεία με την οποία αυτό έχει συμβληθεί για την κάλυψη της αστικής-επαγγελματικής ευθύνης του ιδίου και του προσωπικού του.

Επίσης, το Εργαστήριο κοινοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά συστημικό σύμβουλο/θεραπευτή για την έναρξη θεραπείας/συμβουλευτικής τα στοιχεία επικοινωνίας των αποφοίτων του (πιστοποιημένων συστημικών ψυχοθεραπευτών/συμβούλων).

Το Εργαστήριο δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό παρά μόνον κατόπιν αδείας σας και αφού διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 1. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται έως 75 έτη για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, εποπτικούς, ερευνητικούς σκοπούς και για τις ανάγκες τυχόν νομικών/δικαστικών υποθέσεων επί όσο χρόνο απαιτηθεί.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με αίτημά σας στο Εργαστήριό μας, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες

β) Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να αιτηθείτε την διόρθωση ανακριβών και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας (αφορά μόνο δημογραφικά δεδομένα)

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και έχει παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος τήρησης αυτών, (ii) όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,(iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης. 

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, (iv) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

ε) Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να αποστείλουμε τα δεδομένα σας σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, ή/και σε έντυπη μορφή, σε σας, ή πρόσωπο που εσείς θα υποδείξετε, ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα δεδομένα που μπορούν να σας δοθούν θα προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας διασφαλίζοντας την μη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλων εμπλεκόμενων μερών. Η συγκεκριμένη επεξεργασία θα έχει κόστος ανάλογο του απαιτούμενου χρόνου επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεδομένων υγείας, χωρίς όμως σε αυτή την περίπτωση να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής μου.

Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Αίαντος 3α, Βριλήσσια, 152 35, Αθήνα, στο τηλέφωνο 210 6129290, email: info@ergastirio.eu.

Επίσης, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλ.: 2106475600, email: contact@dpa.gr, web: http://www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας.

 1. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του μέσω των Πολιτικών και των Διαδικασιών Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, δεσμεύει όλους τους συνεργάτες του, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με συμβάσεις που διέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των ανωτέρω και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ για θεραπευτικούς σκοπούς και συναινώ στα παρακάτω:

 

 • Συναινώ να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον ορισμό των επόμενων συνεδριών, τη διάγνωση/αξιολόγηση κατά το θεραπευτικό/συμβουλευτικό σχεδιασμό
 • Συναινώ να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για εκπαιδευτικούς, εποπτικούς και επιστημονικούς/ερευνητικούς σκοπούς
 • Συναινώ σε ενδεχόμενη απομακρυσμένη παρακολούθηση/συμμετοχή των συνεδριών, στις οποίες συμμετέχω, από εμένα ή από άλλα μέλη της θεραπευτικής/συμβουλευτικής μου ομάδας, ή/και από τον θεραπευτή/σύμβουλό μου.
 • Συναινώ σε ενδεχόμενη μαγνητοφώνηση/βιντεοσκόπηση των συνεδριών, στις οποίες συμμετέχω, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς λόγους, εφόσον ενημερωθώ εκ των προτέρων γι’ αυτή.
 • Συναινώ σε ενδεχόμενη παρακολούθηση των συνεδριών στις οποίες συμμετέχω από εκπαιδευόμενους του Εργαστηρίου μέσω του μονόδρομου καθρέπτη ή/και με φυσική παρουσία.
 • Συναινώ στη χρήση υλικού από συνεργάτες και εκπαιδευόμενους αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και εποπτικούς σκοπούς.
 • Συναινώ στην προστασία των προσωπικών δεδομένων άλλων θεραπευόμενων/συμβουλευόμενων που συναντώ στο χώρο ή/και των μελών της θεραπευτικής/συμβουλευτικής ομάδας στην οποία συμμετέχω και δεσμεύομαι να τηρώ πλήρη εχεμύθεια και να μην μεταφέρω καμία εμπιστευτική πληροφορία σχετική με τα προσωπικά τους δεδομένα σε οποιαδήποτε φιλική/προσωπική συζήτηση/συνάθροιση και να μην προχωρώ σε οποιαδήποτε καταγραφή ή λήψη στιγμιοτύπων κατά τη διάρκεια απομακρυσμένης παρακολούθησης της θεραπευτικής συνεδρίας.
 • Συναινώ να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για να ενημερωθώ για τα νέα του Εργαστηρίου και για τις νέες υπηρεσίες, εκδηλώσεις, σεμινάρια που παρέχει μέσω email.