Ακαδημαϊκή Έρευνα

Ακαδημαϊκή Έρευνα2019-11-28T15:55:01+00:00

Η έρευνα αποτέλεσε από την ίδρυση του Εργαστηρίου έναν από τους τομείς των δραστηριοτήτων του, ο οποίος προσέφερε τις βάσεις για την επιστημονική επάρκεια της εκπαιδευτικής και θεραπευτικής πρακτικής.

Τα θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο συνέβαλαν στην ανάπτυξη θεωρητικών θέσεων και εφαρμογών, οι οποίες στηρίζουν και τροφοδοτούν τις δραστηριότητές του, ώστε να παραμείνει σε συνεχή επαφή με τις κοινωνικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Διάφορα ερευνητικά προγράμματα έχουν εκπονηθεί από συνεργάτες του Εργαστηρίου, με τη συμμετοχή και πολλών εκπαιδευόμενων. Οι βασικοί άξονες των προγραμμάτων αυτών είναι, αφενός η διερεύνηση και καταγραφή των ψυχοκοινωνικών διεργασιών στον ελληνικό χώρο και αφετέρου η μελέτη θεμάτων που αφορούν στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική.

Τα ευρήματα των ερευνητικών προγραμμάτων μας έχουν ανακοινωθεί σε τοπικά και διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί.

Τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο διεξάγονται έρευνες που αφορούν:

την αλλαγή της ανδρικής ταυτότητας ( Χ.Κατάκη, Λ. Κωλέττης, Χ. Ζιούβας)
την ελληνική οικογένεια – ζευγάρια ( Βίβιαν Γρίβα)
την εξέλιξη του θεραπευτή ( Χ. Ζιούβας, Μ. Πυρουνάκη, Έρα Μουλάκη)